ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. เข้าร่วมกิจกรรมสหกิจศึกษานานาชาติ

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติใน 3 สถาบัน ประกอบด้วยมาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 29 กันยายน 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดปัตตานี

แกลเลอรี่