ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

 

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
รุ่นที่ 6 หลักสูตร
ภาษาไทย (ค.บ.)
ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
การพัฒนาชุมชน
ออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ เป็นวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2560

รุ่นที่ 7 หลักสูตร
ภาษามลายู (ค.บ.)
ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
การออกแบบศิลปกรรม
สารสนเทศศาสตร์
ภาษาอาหรับ                                    
สังคมศึกษา 
นิติศาสตร์ เป็นวันที่ 8 - 9 เมษายน 2560
รายละเอียดตามเอกสารแนบค่ะ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด