ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณาจารย์ คมส. ออกนิเทศ นักศึกษาฝึกงานต่างประเทศ

นักศึกษาหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ชั้นปีที่ 4  ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่างแดน ณ มหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพประสบความสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์ คณาจารย์จากหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. ได้แก่ อาจารย์มะนาวาวี มามะ ประธานหลักสูตร และ อาจารย์นุรฮูดา สะดามะ ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน เพื่อติดตามกระบวนการฝึกงาน และความเป็นอยู่ของนักศึกษาต่างแดน รวมถึงการประเมินศักยภาพการใช้ภาษาของนักศึกษาฝึกงาน

แกลเลอรี่