ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ คมส. อบรมพัฒนาโจทย์วิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันนี้ (25 ธันวาคม 2561 )  คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 โดยมีวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้คือรองศาสตราจารย์ ดร. พีรเดช ทองอำไพ และ รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย โดยมีอาจารย์ที่เข้าร่วมตามเอกสารแนบ

แกลเลอรี่