ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศๆๆ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพิ่มเติมครั้งที่ 1

วิธีการสมัคร

- กรอกใบสมัครผ่านระบบeduservice.yru.ac.th/apply ตั้งแต่วันที่ 14 - 17 พฤษภาคม 2562
- สมัครได้ไม่เกิน 3 สาขาวิชา โดยเลือกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้เพียง 1 สาขาวิชา
- ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ ใต้หอประชุมใหญ่
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
- สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
- ประกษศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตประกาศในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
__________________________________

หลักฐานประกอบการสมัคร

- ใบสมัคร print จากระบบรับสมัคร
- รูปถ่าย 1 รูป (ติดใบสมัคร)
- สำเนาใบแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์
- สำเนาผลคะแนนสอบวิชา GAT และ PAT5 (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ - สกุล)
__________________________________

ค่าสมัคร 300 บาท
__________________________________

การรายงานตัว

- ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พร้อมชำระค่าเทอม ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 
- ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รายงานตัวในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562
__________________________________

สำหรับผู้ที่ผ่านการยืนยันสิทธิ์ clearing house หมดสิทธิ์ในการสมัคร

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่