ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร สายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 

1. ​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โยธี สาขาวิชารัฐศาสตร์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันทนี แสงคล้ายเจริญ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

แกลเลอรี่