ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

   แบบฟอร์ม สก.คมส.01 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา

   แบบฟอร์ม สก.คมส.02 แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจ

   แบบฟอร์ม สก.คมส.03 แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา

   แบบฟอร์มประวัติส่วนจัวสหกิจศึกษา

   บบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษาๅ(สำหรับสถานประกอบการ)

   บบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(โดยอาจารย์นิเทศ)