ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศ ผลการพิจารณาการยกเว้นหน่วยกิต ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ให้ดำเนินการดังนี้

  1. มารับใบคำร้องขอยกเว้นหน่วยกิต ณ กองบริการการศึกษา
  2. นำใบคำร้องขอยกเว้นหน่วยกิต ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการยกเว้นหน่วยกิต ที่งานการคลัง (ช่องหมายเลข 4) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
  3. ทำสำเนาใบคำร้องไว้ 1 ชุด เพื่อเก็บไว้ที่ตนเอง
  4. นำใบคำร้องการขอยกเว้นหน่วยกิตฉบับจริง ส่งที่งานทะเบียนและประมวลผล (ช่องหมายเลข 2)

 

ผลการอนุมัติ จะสมบูรณ์เมื่อผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวครบถ้วนแล้วเท่านั้น

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด