ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ระหว่างวันที่ 13-1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมติงเชียง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่