ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-intergrated Learning:WIL)

ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-intergrated Learning:WIL) 

เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมติงเชียง ชั้น 2 อาคาร 24

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อให้อาจารย์ประจำหลักสูตรได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการดำเนินงานของหลักสูตรไปสู่การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน

2.หลักสูตรสามารถดำเนินการต่างๆร่วมกับสถานประกอบการณ์หรือแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยตรง

3.เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนอออกฝึกประสบการณืวิชาชีพและสหกิจศึกษาและเพิ่มศักย์ภาพสำหรับบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ

แกลเลอรี่