ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาจากหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. และ ภาษามลายู ค.บ. เข้าร่วมอบรมเสริมทักษะทางด้านภาษามลายูเชิงวิชาการ

ทางงานการจัดการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
กำหนดจัดกิจกรรมอบรมอบรมเสริมทักษะทางด้านภาษามลายูเชิงวิชาการ  โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยมาลัง (State University of Malang) โดยได้กำหนดจัดระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม  – 23 สิงหาคม 2563 ซึ่งเป็นการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์  

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากหลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. และ ภาษามลายู ค.บ.  

หลักสูตรละ 8 คน เท่านั้น 

สามารถสมัครได้ที่หลัักสูตรภาษามลายู ชั้น 6 อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

แกลเลอรี่