ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา

ุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติสหกิจศึกษา