ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์คมวิทย์ สุขเสนีย์ คว้ารางวัลโครงการวิจัยดีเด่น จากกระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบโล่พร้อมเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท  ให้แก่โครงการวิจัย การเล่นกลองบานอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยชุมชนเครือข่ายบานอจังหวัดนราธิวาส โดยมีอาจารย์คมวิทย์ สุขเสนีย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐาศาสตร์ดำเนินการโครงการ    ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการวิจัยดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมกับมอบของที่ระลึกกลองบานอให้กับ ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย 

แกลเลอรี่