ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมตอบปัญหา "นวัตกรรม 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศ"

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจะมีการจัดมหกรรม มรย. วิชาการ 61: เปิดโลกนวัตกรรม  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2561 
เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางวิชาการและองค์ความรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ทางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงได้จัดแข่งขันตอบปัญหาภายใต้ประเด็น " นวัตกรรม 4.0 เพื่อการพัฒนาประเทศ" ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 นี้ ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีเกณฑ์การรับสมัครดังนี้

- ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

- ผู้เข้าร่วมแข่งขันโรงเรียนละ 2 ทีมๆละ 2 คน

- สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://BIT.LY/2ANKOSv พร้อมกับส่งใบตอบรับมายัง E-mail: Lutfi.EYMK86@gmail.com

   หมดเขต 13 สิงหาคม 2561

 

  หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 063-0866616 อาจารย์อิสยัส มะเก็ง และ 081-9189760 อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล

แกลเลอรี่