ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ปี 2561

วันที่ 19 กันยายน 2561 หลักสูตรภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมมือกับสถาบันขงจื๊อเทศบาลเมืองเบตง จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมการสอบจำนวน 75 คน ทั้งหมด 3 ระดับ คือ ระดับ 2 ,3 และ 4 แบ่งการสอบออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การฟัง การอ่านและการเขียน จุดประสงค์ของการสอบเพื่อเป็นการวัดระดับความสามารถทางภาษาจีนกลางของนักศึกษา เป็นข้อมูลให้นักศึกษาไปพัฒนาการเรียนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น สามารถนำประกาศนียบัตรผลสอบไปเป็นเอกสารประกอบการสมัครเรียนต่อ การฝึกงานและการทำงานทางด้านภาษาจีนได้ทั่วโลก

แกลเลอรี่