ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

นำเสนองานสร้างสรรค์นานาชาติ ศิลปินหญิง

ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้จัดนิทรรศการ "ศิลปินหญิงนานาชาติ ครบรอบ 10 ปี กลุ่มศิลปินหญิงไทย-มาเลเซีย " 

โดยในการจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นการรวมกลุ่มของศิลปินหญิงไทย-มาเลเซีย และเครือยข่ายศิลปินหญิงนานาชาติ ทั้งนี้อาจารย์สุวัสสา เภอทอง จากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ได้รับการคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์นำเสนอในงานนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ และเผยแพร่งานที่มาจากการดำเนินการวิจัยของอาจารย์สุวัสสา 

 

แกลเลอรี่