ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

สรุปความก้าวหน้างานวิจัย สกว. 2561

1. ชื่อโครงการ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์โกปี๊ (กาแฟโบราณ)          อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา

2. หัวหน้าโครงการ/สังกัด : อาจารย์สุพัตรา  รุ่งรัตน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3. ระยะเวลาดำเนินงาน : ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น : 1 ปี 6 เดือน ( 1 กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม  2561)        โดยแบ่งเป็นงวดดังนี้

          งวดที่ 1 (1 กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560)

          งวดที่ 2 (1 มกราคม 2561 – 30 มิถุนายน 2561)

          งวดที่ 3 (1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561)

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ

          1. เพื่อพัฒนาการจัดการวัตถุดิบและกระบวนการผลิตโกปี๊ (กาแฟโบราณ)

          2. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊ (กาแฟโบราณ)

          3.  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจการผลิตโกปี๊ (กาแฟโบราณ) ที่จะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ของสมาชิกกลุ่ม

แกลเลอรี่