ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

รปศ. จัดกิจกรรมให้น้อง ๆนักศึกษาโชว์ฝีมือนำเสนอ "โมเดลเมืองการพัฒนาท้องถิ่นในยุค 4.0"

     เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน “โมเดลเมืองการพัฒนาท้องถิ่นในยุค 4.0 โดยให้น้องๆนักศึกษาได้นำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด

     สำหรับการจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงาน “ชุดโมเดลเมืองการพัฒนาท้องถิ่นในยุค 4.0” นับว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์  โดยน้องๆนักศึกษาได้คัดเลือกพื้นที่ในการทำโมเดลเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในยุค 4.0 ทั้งหมด 4 พื้นที่ ประกอบด้วย

1. พื้นที่ตําบลปะนาเระ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

2. พื้นที่ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

3. พื้นที่ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

4. พื้นที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

     ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและตัวแทนจากหน่วยงานภายนอกเป็นคณะกรรมการ และมีผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานเป็นจำนวนมาก

แกลเลอรี่