ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

มิตรภาพระหว่าง UM Indonesia & YRU Thailand

ระหว่างวันที่ 22-26 ตุลาคม 2561 ท่านคณบดีและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยมาลัง (State University of Malang) Indonesia ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญดังนี้
1. นำเสนองานสร้างสรรค์รวมทั้งสิ้น 7 ชิ้นงาน

2. นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3. เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต 1 จากหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ. และ ภาษามลายู ศศ.บ.

4. ร่วมพัฒนาหลักสูตรใหม่ร่วมกัน หลักสูตรสองปริญญา ภาษามลายูและภาษาอินโดนีเซีย 

 

แกลเลอรี่