ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร่วมทำวิจัยระหว่าง UNY & HUSO YRU

จากความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย (Universitas Negeri Yogyakarta) และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กิจกรรม sit in กิจรรมถ่ายโอนหน่วยกิต และการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีการขับเคลื่อนต่อ คือการทำวิจัยร่วมกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะทางด้านภาษามลายู รวมทั้งการวางแผนจัดนิทรรศการงานสร้างสรรค์ร่วมกัน ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับเกียรติจาก Dr. Ari Kusmiatun อาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองยอกยาการ์ต้า ลงพื้นที่และร่วมดำเนินงานวิจัยเป็นเวลา 1 เดือน และในการเดินทางมาครั้งนี้เพื่อเป็นการวางแผนร่วมกันในการต้อนรับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซียมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 3 คน ในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ 

แกลเลอรี่