ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

คมส. รุกสุดๆ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินหน้าแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่น้อง ๆ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ. เมือง จ. ยะลา

ประกอบด้วยหลักสูตรการพัฒนาชุมชน หลักสูตรนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีน หลักสูตรภาษามลายู ศศ.บ. หลักสูตรภาษาอาหรับ หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต โดยในครั้งนี้ในทุกๆหลักสูตรได้พบปะกับน้องๆเป็นจำนวน 10 ห้องด้วยกัน การประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรอบนี้น้องๆให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม และสนใจที่จะศึกษาต่อในคณะมนุษยศาสตรืและสังคมศาสตร์จำนวนมาก ทัั้งนี้สำหรับโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ คณะมนุษย์ฯ จะไปพบปะน้องๆอีกครั้งหนึ่งในเดือนมกราคมนี้เป็นครั้งที่ 2 

แกลเลอรี่