ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิพากษ์หลักสูตรภาษาอังกฤษ ศศ.บ. เพื่อคุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐาน มคอ. 1

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นำทีมโดยอาจารย์มูฮัมหมัดสุกรี หะยีสะนิ ประธานหลักสูตร ได้ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ที่ มคอ. 1 กำหนด โดยในการวิพากษ์หลักสูตรครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ 3 ท่านด้วยกัน และได้รับเกียรติจากผศ.ดร. วรพจน์ แซ่หลี เป็นประธานในการวิพากษ์หลักสูตร โดยจัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ณ โรงแรม บีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แกลเลอรี่