ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

กริ๊ง กริ๊ง วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 62 ถึงเวลารายงานตัวของนักศึกษารอบ Portfolio

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ รอบที่1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562
-------------------------------------------------------------
http://eduservice.yru.ac.th/newweb/news/?page=541
-------------------------------------------------------------

ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวให้มารายงานตัววันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ใต้หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ โดยกำหนดรายละเอียดการรายงานตัว ดังนี้

- ใบรายงานตัว โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/entrance และอัพโหลดไฟล์รูปถ่ายชุดเครื่องแบบนักศึกษาม.ราชภัฏยะลา ประเภทไฟล์ *.jpg พร้อมปริ้นท์ด้วยกระดาษ A4 สีเหลือง
- หลักฐานแสดงผลสำเร็จการศึกษา ตามคุณสมบัติของแต่ละหลักสูตร
- รูปถ่ายปัจุบัน (ในเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) จำนวน 1 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
- เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท
- เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ดูตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เครื่องแบบนักศึกษา ค่าอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ประมาณ 2,000 บาท

-------------------------------------------------------------
ระบบรายงานตัว :
http://eduservice.yru.ac.th/entrance

แกลเลอรี่