ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

พัฒนาชุมชน พัฒนาท้องถิ่น CDYRU

วันที่ 11 มีนาคม 62 ทีมอาจารย์คณะวิจัยโกปี๊เบตง ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าฉบับสมบูรณ์ของวิจัย ตลอดระยะเวลา 18 เดือน ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพื้นที่ ภาคใต้ตอนล่างในพื้นที่ 3 เมืองต้นแบบ “โกลก-เบตง-หนองจิก) สู่ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ABC) เข้ารับฟังและให้แนวทางในการพัฒนาโจทย์งานวิจัยในอนาคตต่อไป ณ โรงแรม New Season Hatyai  

แกลเลอรี่