ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาการพัฒนาชุมชนรับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน 
รับสมัครนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา/ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

ภาคการศึกษา 2/2562

จำนวน  3 คน รายละเอียดดังนี้

1.บริษัท ทรานซ์ ไทย-มาเลเซีย ประเทศไทยจำกัด จำนวน 1 คน
2.โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 2 คน
 
(หมายเหตุ: รับสมัครเฉพาะนักศึกษาสาขาการพัฒนาชุมชน ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป เท่านั้น)
 
สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม สก. คมส. 01 และ สก. คมส. 02 ได้ที่ : http://human.yru.ac.th/academic

 เริ่มดาวโหลดใบสมัครได้ในวันที่ 19 กันยายน 2562 และส่งใบสมัครมายังงานวิชาการชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

  ภายในวันที่  24  กันยายน 2562

แกลเลอรี่