ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

อบรมการสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในยุคดิจิทัลด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรมในยุคดิจิทัล ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่บุคลากร วิทยากรโดย ดร. สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัทไมโครซอร์ฟ (จำกัด) ประเทศไทย

แกลเลอรี่