ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

(เมื่อวาน) วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ อินทรศิริสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย อาจารย์วิไลวรรณ วิไลรัตน์
อาจารย์สรียา หมัดอาด้ำ และ อาจารย์คมวิทย์ สุขเสนีย์  เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
กับเครือข่ายภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภาคใต้ ได้แก่
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2. คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีขอบเขตความร่วมมือเพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ พัฒนาการเรียนการสอนภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์ รวมทั้งร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองทางด้านวิชาการ

แกลเลอรี่