ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 17 กุมพาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมจำปูรี อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีวาระแจ้งเพื่อทราบ ประกอบด้วย การส่งแบบสำรวจการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น
และการจัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ 15 มกราคม 2564 วาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประกอบด้วย การประกวด Human KM 2020 การประกวดสหกิจศึกษา Human Co-op 2021 แผนการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้ : WIL
การจัดทำคู่มือแผนการศึกษา การกรอกข้อมูลใบระบบ KSP Self Service ของนักศึกษาสายครุศาสตร์
การพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษไทย ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย ครั้งที่ 1
และการดำเนินการโครงการบริการวิชาการงบประมาณ 2564

แกลเลอรี่