งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ต้อนรับและร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

วันที่ 12/ก.ย./66 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ในกิจกรรม ม.6 เยี่ยมชมมหา’ลัย ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสชีวิตจริงในรั้วมหาวิทยาลัย เ ข้าใจหลักสูตรแต่ละคณะเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.ชีวลา บาดกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ขึ้นพบปะแนะนำคณะมนุษยศาสตร์ฯ พร้อมด้วยการประชาสัมพันธ์หลักสูตรจากคณาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัลภาครัฐและเอกชน หลักสูตรพัฒนาใหม่ พ.ศ. 2567 และเข้าเยี่ยมชมห้องศาลจำลอง และห้องปฏิบัติการทางศิลปกรรม

แกลเลอรี่