งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัลภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567

13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยหลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัลภาครัฐและเอกชน ดำเนินการจัดกิจกรรม "การวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัลภาครัฐและเอกชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 " โดยมีอาจารย์ ดร.สุรเดช  สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย เป็นประธานการวิพากษ์หลักสูตร พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน  รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย และ ดร.ปรีดี  โชติช่วง ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ณ ห้องประชุมจำปูรี อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่