งานวิชาการ ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

คมส. ต้อนรับตัวแทนจากสถาบันจากประเทศมาเลเซีย

วันนี้ (18 ก.ย. 2566) นำโดยอาจารย์ ดร.ชีวลา บาดกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายูเพื่อธุรกิจ และหลักสูตรครุศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษามลายู  เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมต้อนรับตัวแทนจากสถาบัน INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN KM 10 Jalan Padang Tengku 27200 KUALA LIPIS Pahang Darul Makmur จากประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการและด้านวิจัยร่วมกัน 

แกลเลอรี่