ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดอบรมปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยและนักสร้างสรรค์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยและนักสร้างสรรค์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ  วรรณอาลี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัลญาณ์  สมุห์เสนีโต และ ดร.อภิรดี  สรวิสูตร เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

ทั้งนี้มีคณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่