ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 4

ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 4 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู)

จากเดิม 18-19 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 ร่วมกับรุ่นที่ 5 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด