ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนานานาชาติทางวิชาการเกี่ยวกับอาเซียน "วันอาเซียน" ระลึกอาเซียนครบ 51 ปี

ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 หลักสูตรรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมการสัมมนานานาชาติทางวิชาการอาเซียน "วันอาเซียน: ระลึกอาเซียนครบ 51 ปี 

ภายใต้โครงการจัดตั้งสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในหัวข้อเรื่อง " ตันศรี ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ คุณูปการต่อภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก"

แกลเลอรี่