ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์นำนักศึกษาศึกษาดูงานในด้านการศึกษาผู้ใช้ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 
วันที่ 6-8 สิงหาคม 2561 หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำนักศึกษาดูงานด้านการศึกษาผู้ใช้ที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการสื่อสารที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใช้ห้องสมุด สร้างประสบการณ์ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้สารสนเทศของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนเป็นการเปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคการศึกษาหน้า
 
 

แกลเลอรี่