ฝ่ายวิชาการ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยลักษณ์

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศึกษาดูงานสหกิจศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยลักษณ์ 

นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์ ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมศึกษาดูงานสหกิจศึกษาด้านสังคมศษสตร์ โดยเฉพาะทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์

เพื่อที่หลักสูตรสามารถนำผลจากการศึกษาดูงานมาเป็นแนวทางในการดำเนินการสหกิจศึกษาของหลักสูตร 

แกลเลอรี่