โครงการเยาวชนต้นแบบ 2 ภาษา ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

22 มีนาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) งานบริการวิชาการ

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ ร่วมกับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษามลายู และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เยาวชนต้นแบบ 2 ภาษา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 19-32 มีนาคม 2560 เพื่อส่งเสริมการสื่อสารภาษามลายูและภาษาอาหรับให้แก่เยาวชน ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด