จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์

13 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนาอาจารย์

อาจารย์มะซัมดี  สะอะ และอาจารย์ ดร.อาดีละห์ หะยีนิแว เข้าร่วมกิจกรรมอบรมในรูปแบบออนไลน์ โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อวิดีโอเพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด