อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว ร่วมนำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านอิสลามศึกษาและด้านการศึกษา ครั้งที่ 4 The National and International Conference on Islamic Edu

9 มิถุนายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น
  • อาจารย์ริดวาน  มะเด็ง 
    บทความวิจัยเรื่อง Expressive dimensions in choosing Ismulfael form in the Holy Qur’an
  • อาจารย์รอมยี มอหิ
    บทความวิจัยเรื่อง The Effectiveness of Co-curricular Activities in Improving Students ' Language Proficiency

อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว
ร่วมนำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านอิสลามศึกษาและด้านการศึกษา ครั้งที่ 4
The National and International Conference on Islamic Education and Education (The 4th NICE, 2022)
จัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (รูปแบบออนไลน์)