ประกาศรับสมัครการคัดเลือกนักศึกษาประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ปีการศึกษา 2566

17 ตุลาคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
- ช่วงเวลารับสมัคร วันที่ 11 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/admissions/quota
- ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา (เฉพาะประเภทเรียนดีสามารถเลือกสมัครสาขาวิชาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น)
- ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565