EP.4 หัวข้อ"การอบรมศิลปะการต้อนรับชาวต่างชาติและวัฒนธรรมชาวอาหรับ"

9 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

จัดขึ้นในวันที่ 11,14 พฤศจิกายน 2565 โดยอาจารย์ ดร.อาดีละห์ หะยีนิแว ณ ห้องประชุมบราแง อาคารสังคมศาสตร์ และห้องประชุมมังกีส อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา