รายวิชาหลักสูตร

26 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

รายวิชา 

        รายวิชาตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีการกำหนดรหัสวิชา ชื่อวิชา  ในแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้

  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                       12 หน่วยกิต
    1. บังคับเรียน                                                      10 หน่วยกิต

                             จากวิชา ดังต่อไปนี้

                             2100101        ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    2(1-2-3)

                                                   Thai for Communication

                             2100102        การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน  2(1-2-3)

                                                   Speaking and Writing Skills Development     

  2100104       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3)

                        English for Communication and LearningDevelopment

  2100107        ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3)                                        

                        Melayu for Communication

                            2100108         ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้  2(1-2-3)

                                                    Melayu for Communication and Learning     Development

                   *        2100115         ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1     2(1-2-3)

                                                    English for Communication 1

                   *        2100117          ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ    2(1-2-3)

                                                    Thai for Careers English for Communication 1

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)    

  1. เลือกเรียน                                                        2 หน่วยกิต

จากวิชาดังต่อไปนี้

2100103        หลักการอ่านและการเขียนคำไทย           2(2-0-4)

                       Principles of Reading and Writing Thai Words

2100105        การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ    2(1-2-3)

                      Development of Speaking and Reading Skills in English

2100106        ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน     2(1-2-3)

                      English for Reading and Writing Development

2100109        ภาษามลายูพื้นฐาน      2(1-2-3)

                      Basic Melayu

2100110        ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร   2(1-2-3)

                      Chinese for Communication

2100111        ภาษาอาหรับพื้นฐาน   2(1-2-3)

                      Basic Arabic

2100116       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2    2(1-2-3)

                     English for Communication 2

  1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ไม่น้อยกว่า                                   6 หน่วยกิต

2100112        วิทยาการแห่งความสุข       2(1-2-3)

                       Happiness Study

2100113        สุนทรียวิจักขณ์     2(2-0-4)

                       Aesthetics Approach

                           2100114        สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต         2(1-2-3)
                                                 nformation for Life Long Learning

                             2100118      ความจริงของชีวิต    2(2-0-4)

                                                 Truth of Life

                             2100119      การพัฒนาตน        2(2-0-4)

                                                 Self Development

                             2100120      สุนทรียภาพเพื่อชีวิต     2(1-2-3)

                                                 Aesthetics for Life

  1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ไม่น้อยกว่า                                   6 หน่วยกิต

                             2150101        สังคมภิวัตน์                    2(2-0-4)

                                                   Socialization

  2150102        การจัดการทางสังคม       2(2-0-4)

                                                   Social Management

   2150103       ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ       2(1-2-3)

                         Life Skills and Public Conscious Mind

                             2150108        ทักษะในการดำเนินชีวิต       2(1-2-3)

                                                    Skills for Life

                             2150109        ชีวิตและวัฒนธรรมไทย      2(1-2-3)

                                                   Life and Thai Culture

  1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต

4100101        คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                 2(1-2-3)

                      Mathematics in Daily Life

4100102        วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต         2(1-2-3)

                       Science for the Quality of Life Development

4100103        เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน       2(1-2-3)

                                                 Information Technology in Daily Life

                           4100108        วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                2(1-2-3)

                                                 Science in Daily Life

                           4100109        การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต              2(1-2-3)

                                                 Sports for the Quality of Life Development

 

                  หมวดวิชาเฉพาะ                                      ไม่น้อยกว่า 

                      กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                               ไม่น้อยกว่า

                               วิชาเอกบังคับ                            

91 หน่วยกิต

84 หน่วยกิต

60 หน่วยกิต

 

                     2122101

หลักภาษาอาหรับ 1   

Arabic Grammar 1

3(3-0-6)

 

                   2122102

การอ่านภาษาอาหรับเบื้องต้น

Basic Arabic Reading

3(3-0-6)

 

                    2122103

การฟัง-พูดภาษาอาหรับเบื้องต้น

Basic Listening – Speaking in Arabic

3(3-0-6)

 

                    2122104

สัทศาสตร์ภาษาอาหรับ

Arabic Phonetics

3(3-0-6)

 

                    2122105

หลักภาษาอาหรับ 2

 Arabic Grammar 2

3(3-0-6)

                    2122106

การอ่านภาษาอาหรับขั้นกลาง 

Intermediate Arabic Reading

3(3-0-6)

 

                    2122107

การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นกลาง

Intermediate Listening – Speaking in Arabic

3(3-0-6)

 

                *   2122108

วัฒนธรรมอาหรับ

Arabic Culture                                       

3(3-0-6)

                   2122209

หลักภาษาอาหรับ 3

Arabic Grammar 3

3(3-0-6)

                   2122210

ภาษาศาสตร์ภาษาอาหรับเบื้องต้น

Introduction to Arabic Linguistics

3(3-0-6)

                   2122211

ภาษาอาหรับและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Arabic Language and Information Technology

3(3-0-6)

 

                    2122212

ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร

Communicative Arabic

3(3-0-6)

 

                    2122213

การเขียนภาษาอาหรับเบื้องต้น

Basic Arabic Writing

3(3-0-6)

 

 

หมายเหตุ: * หมายถึงรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร

 

                *   2122214

การฟัง-พูดภาษาอาหรับถิ่นอ่าวเปอร์เซีย

Listening-Speaking in Arabic Persian Gulf Dialect

3(3-0-6)

 

                    2122315

หลักการแปลเบื้องต้น

Introduction to Translation

3(3-0-6)

 

                 *   2122316

ภาษาอาหรับเพื่อการท่องเที่ยว

Arabic for Tourism

   3(3-0-6)

                    2122317

วรรณคดีอาหรับ

Arabic Literature

3(3-0-6)

 

                    2122318

การเขียนจดหมายธุรกิจ

Business Correspondence

3(3-0-6)

 

                 *   2122319

ภาษาอาหรับเพื่อการบริการฮัจญ์และอุมเราะฮ์

Arabic for Hajj and ‘Umrah Service

3(3-0-6)

 

                   2122420

ระเบียบวิธีวิจัยด้านภาษาศาสตร์

Research Methodology in Linguistics

3(2-2-5)

 

             วิชาเอกเลือก

 

24 หน่วยกิต

2122321

มัคคุเทศก์

Tourist Guide

3(3-0-6)

                                2122322

วาทศาสตร์อาหรับ

Arabic Rhetorics

3(3-0-6)

                                2122323

ภาษาอาหรับเพื่องานบริการด้านสุขภาพ

Arabic for Health Service

3(3-0-6)

 

                                2122324

ภาษาอาหรับในสื่อมวลชน

Arabic in Mass Media

3(3-0-6)

 

               2122325

ภาษาอาหรับเพื่อความเป็นครู

Arabic Language for Teacher Education

 

3(3-0-6)

 

2122326

ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสายการบิน

Arabic for Airline Business

3(3-0-6)

 

2122327

ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

Arabic for International Business

3(3-0-6)

 

2122328

ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจการโรงแรม

Arabic for Hotel Business

3(3-0-6)

 

 

หมายเหตุ: * หมายถึงรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร

 

2122429

วัฒนธรรมประเทศอาเซียน

Culture of ASEAN countries

3(3-0-6)

 

2122430

การพัฒนาทักษะการแปล

Translation for Skills Development

3(3-0-6)

 

2122431

การแปลแบบล่าม

Interpretation

3(3-0-6)

 

2122432

การอ่านภาษาอาหรับขั้นสูง

Advanced Arabic Reading

3(3-0-6)

 

   2122433

การฟัง-พูดภาษาอาหรับขั้นสูง

Advanced Listening – Speaking in Arabic

3(3-0-6)

 

2122434

ภาษาอาหรับสำหรับงานสำนักงาน

Arabic for Office Work

3(3-0-6)

 

               กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

7  หน่วยกิต

2122435

เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอาหรับ Preparation for Practicum in Arabic

1(90)

 

2122436

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอาหรับ

Practicum in Arabic

6(540)

 

หรือ

 

2122437

เตรียมสหกิจศึกษา

Cooperative Education Preparation

1(90)

 

2122438

สหกิจศึกษา

Cooperative Education

6(540)

 

หมวดวิชาเลือกเสรี                                ไม่น้อยกว่า

6  หน่วยกิต

         

                       ให้เลือกรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้