อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังศึกษาจบ

26 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

มัคคุเทศก์

ล่ามภาษาอาหรับ

พนักงานประชาสัมพันธ์ภาษาอาหรับ

นักแปลเอกสาร

งานธุรการของธุรกิจการท่องเที่ยว

พนักงานต้อนรับ ธุรกิจการโรงแรม และธุรกิจบริการ

เจ้าหน้าที่สถานทูตกลุ่มประเทศอาหรับ และกระทรวงต่างประเทศ

ผู้สอนภาษาอาหรับ

ประกอบวิชาชีพในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการใช้ภาษาอาหรับ เป็นต้น