โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ (งานยุทธศาสตร์) กิจกรรมพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล

26 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตร

โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะและเป็นมืออาชีพ (งานยุทธศาสตร์) กิจกรรมพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมติงเซียง ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา