งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัย/ผลงานวิชาการ

อาจารย์วรากร  แซ่พุ่น และผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา (2558)

อาจารย์วรทา  รุ่งบานจิต และผู้ร่วมวิจัย เรื่อง ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2559)

อาจารย์ ดร.ภากร  นพฤทธิ์ และผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาจีนของนักศึกษาเอกภาษาจีนมหาวิยาลัยราชภัฏยะลา​ (2560)

อาจารย์ ดร.ภากร  นพฤทธิ์ และผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาการเขียนภาษาจีนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2560)

อาจารย์ วรนาถ แซ่เซ่น และผู้ร่วมวิจัย เรื่อง ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอเบตง จังหวัดยะลาใน สายตาของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน. ยะลา:  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.(2562)

อาจารย์ วราลี รุ่งบานจิต และผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การสำรวจและศึกษาการตั้งชื่อร้านค้าภาษาจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนใน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. ยะลา:  มหาวิทยาลัย ราชภัฏยะลา.(2562)

อาจารย์ วรทา รุ่งบานจิต และผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาการออกเสียงพยัญชนะในภาษาจีนกลางของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดยะลา. ยะลา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (2563)

อาจารย์ ดร.ภากร นพฤทธิ์ เรื่อง การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาจีนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC สาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. ยะลา:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (2563)

อาจารย์ วรนาถ แซ่เซ่น เรื่อง การศึกษาความสามารถและความต้องการพัฒนาทักษะภาษาจีนของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรม ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา.ยะลา:มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (2563)