โครงการบริการวิชาการ 62 : โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

23 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 20-21 ก.ค. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสายภาษา (ไทย คบ. ,ไทย ศศ.บ , อังกฤษ คบ. , อังกฤษ ศศ.บ, มลายู คบ. ,มลายู ศศ.บ, อาหรับ และภาษาจีน) ร่วมจัด โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จังหวัดยะลา
วันที่ 1 อบรมให้ความรู้การสื่อสารเบื้องต้น
วันที่ 2 อบรมการทำสื่อ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
ซึ่งน้องๆนักเรียน ให้ความร่วมมือในทุกๆกิจกรรม มีความกล้าแสดงออก ขอให้พัฒนาการเรียนรู้ยิ่งๆขึ้นไป