อบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สถาบันขงจื๊อหาดใหญ่

30 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมหลักสูตรภาษาจีน
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน HI 中文 ณ สถาบันขงจื๊อหาดใหญ่ ซึ่งอาจารย์จากสถาบันขงจื๊อจะใช้ภาษาจีนในการบรรยายและอธิบายทั้งหมด เพราะเป็นความต้องการของนักศึกษาที่อยากจะพบเจออาจารย์คนจีนแท้ๆ ในการเรียนการสอน
ในการนี้ หลักสูตรฯขอขอบพระคุณท่านคณบดี หลิว ฮุ่ย และคณาจารย์ของทางสถาบันขงจื๊อหาดใหญ่เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้