อาจารย์วรทา รุ่งบานจิต

23 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เว็บไซด์อาจารย์ประจำสาขา

 

อาจารย์วรทา รุ่งบานจิต   (周水玲)

คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา

 • ปี 2554 MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) ChongQing University of China, ประเทศจีน    
 • ปี 2551 ศศ.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประสบการณ์การทำงาน

 • 1 ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน           อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • พ.ย. 2559 - ก.พ. 2561          ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

งานวิจัย

 • หัวหน้าวิจัย วรทา รุ่งบานจิต, วราลี รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น, วรากร แซ่พุ่น และภากร นพฤทธิ์.  (2559). รายงานการวิจัยเรื่อง ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
 • ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง "การศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาจีนของนักศึกษาเอกภาษาจีนมหาวิยาลัยราชภัฏยะลา” (2560)
 • ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง "ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอเบตง จังหวัดยะลาในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน” (2561)

หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

 • วรทา  รุ่งบานจิต. (2558). ระบบเสียงภาษาจีนกลาง. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบเสียงภาษาจีนกลาง, ยะลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ผลงานวิชาการ/วิทยากร

 • พฤศจิกายน 2559 - มีนาคม 2561 ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
 • 25 - 27 พฤษภาคม 2561 วิทยากรโครงการอบรมมัคคุเทศก์(หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่1) ณ สถาบันการพลศึกษาจังหวัดยะลา
 • 13 กันยายน 2560 วิทยากรอบรมภาษาจีนเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • 25 - 26 มีนาคม 2560 วิทยากรโครงการบริการวิชาการ “ ค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 24-608 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • 1- 3 มิถุยายน 2559 วิทยากรโครงการบริการวิชาการ “ โรงเรียนต้นแบบ 5 ภาษา กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 5 ภาษา ” ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • 6-8 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยากรโครงการบริการวิชาการ “ ค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในตำบลท่าสาป ” ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บ่อน้ำร้อนรีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลตาเนาะแมเราะ  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 • วิทยากรกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบภายในมหาวิทยาลัยสำหรับครูและนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการสถาบันพัฒนาครูชายแดนภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิชาที่สอน

ชื่อวิชา 2107321 ภาษาจีนประยุกต์ 3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา 2107208 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง 3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา 2107319 การแปลภาษาจีน 2 3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา 2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 (1-2-3) นก.

ชื่อวิชา 2107214 การแปลภาษาจีน 1 3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา 2107326 ภาษาจีนเพื่อการเลขานุการ 3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา 2107323 วรรณคดีจีน 3 (3-0-6) นก.

ชื่อวิชา 2107428 หลักภาษาจีน 3 (3-0-6) นก.

ชื่อวิชา 2107322 การแปลภาษาจีน 3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา 2107327 บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา 2107212 การเขียนภาษาจีน 2 3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา 2107105 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 5 (450) นก.