อาจารย์วราลี รุ่งบานจิต

23 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เว็บไซด์อาจารย์ประจำสาขา

 

อาจารย์วราลี รุ่งบานจิต   (周水芬)

คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา

 • ปี 2554 MTCSOL (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) ChongQing University of China, ประเทศจีน    
 • ปี 2551 ศศ.บ. (ภาษาจีน) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประสบการณ์การทำงาน

 • 1 ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน           อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • มีนาคม 2561- มีนาคม 2563    ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

งานวิจัย

 • ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง "ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" (2559)
 • ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง "การศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ภาษาจีนของนักศึกษาเอกภาษาจีนมหาวิยาลัยราชภัฏยะลา” (2560)
 • ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง "ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอเบตง จังหวัดยะลาในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน” (2561)

หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ

          วราลี  รุ่งบานจิต. (2558). วัฒนธรรมจีน. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวัฒนธรรมจีน, ยะลา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ผลงานวิชาการ / วิทยากร

 • มีนาคม 2561 - มีนาคม 2563 ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
 • 25 - 27 พฤษภาคม 2561 วิทยากรโครงการอบรมมัคคุเทศก์(หลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ) รุ่นที่1) ณ สถาบันการพลศึกษาจังหวัดยะลา
 • 13 กันยายน 2560 วิทยากรอบรมภาษาจีนเพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • 25 - 26 มีนาคม 2560 วิทยากรโครงการบริการวิชาการ “ ค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 24-608 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • 1- 3 มิถุยายน 2559 วิทยากรโครงการบริการวิชาการ “ โรงเรียนต้นแบบ 5 ภาษา กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 5 ภาษา ” ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • 6-8 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยากรโครงการบริการวิชาการ “ ค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในตำบลท่าสาป ” ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บ่อน้ำร้อนรีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลตาเนาะแมเราะ  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 • วิทยากรกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบภายในมหาวิทยาลัยสำหรับครูและนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการสถาบันพัฒนาครูชายแดนภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รายวิชาที่สอน

ชื่อวิชา 2107210 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา 2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 (1-2-3) นก.

ชื่อวิชา 2107320 นิทานสุภาษิตจีน 3 (3-0-6) นก.

ชื่อวิชา 2107432 เรื่องสั้นจีน 3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา 2107105 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา 2107212 การเขียนภาษาจีน 2 3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา 2107210 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา 2107213 วัฒนธรรมจีน 3 (2-0-5) นก.

ชื่อวิชา 2107327 บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา 2107431 การเขียนภาษาจีน 3 3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา 2107318 ภาษาจีนในสื่อมวลชน 3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา 2107316 การเขียนรายงานภาษาจีน 3 (2-2-5) นก.

ชื่อวิชา 2107317 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน 3 (2-2-5) นก.