อาจารย์วรนาถ แซ่เซ่น

23 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เว็บไซด์อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์วรนาถ แซ่เซ่น    

ประวัติการศึกษา

 • 2551-2554 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 中国现当代文学 (วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย) มหาวิทยาลัย 华侨大学 (Huaqiao University) ประเทศจีน
 • 2547-2551 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ( เกียรตินิยมอันดับ 1 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประสบการณ์การทำงาน

 • 1 เม.ย. 2551 – 31 ก.ค. 2551  ผู้ประสานงานด้านภาษาจีน สถาบันขงจื่อเทศบาลเมืองเบตง
 • 1 ก.ย. 2554 – ปัจจุบัน           อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผลงานวิชาการ

 • เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาจีนธุรกิจ 1
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอเบตง จังหวัดยะลาในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน”
 • ผู้ร่วมวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน เรื่องภูมิปัญญาอาหารสามวัฒนธรรมชายแดนใต้ ภายใต้แผนงานวิจัย การอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา”ผู้ร่วมวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดยะลา

รายวิชาที่สอน

 • ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 • ภาษาจีนธุรกิจ 1
 • การอ่านภาษาจีน 1
 • การเขียนภาษาจีน 1
 • การฟังและการพูดภาษาจีน 1
 • การอ่านภาษาจีน 2
 • หลักภาษาจีน
 • ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • บทคัดเลือกทางสังคมศาสตร์
 • วรรณคดีจีนและวรรณกรรมจีนสมัยใหม่
 • วรรณกรรมจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย
 • การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน

ประสบการณ์ด้านงานบริการวิชาการ/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 • หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ “ ค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในตำบลท่าสาป ” ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บ่อน้ำร้อนรีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลตาเนาะแมเราะ      อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
 • วิทยากรโครงการบริการวิชาการ “ ค่ายภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 24-608 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • วิทยากรโครงการบริการวิชาการ “ โรงเรียนต้นแบบ 5 ภาษา กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย 5 ภาษา ” ระหว่างวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • วิทยากรกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบภายในมหาวิทยาลัยสำหรับครูและนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการสถาบันพัฒนาครูชายแดนภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม”
 • หัวหน้าโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ 2559 ”

เข้าร่วมการอบรมและการประชุม

 • 21 ม.ค. 2560 เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการทำหนังสือ โครงการพัฒนาบุคคลากรสายวิชาการ   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • 19 พ.ย. 2559 เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการสหกิจศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัย   ราชภัฏยะลา
 • 9 ก.ย. 2559 เข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • 5 - 6 ก.ย. 2559 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ สรุปบทเรียนและเผยแพร่ผลงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 • 23 - 24 ก.ค. 2559 เข้าร่วมอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับครูผู้สอนภาษาจีน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการสอนภาษาจีน
 • 21 - 22 มิ.ย. 2559 เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติหัวข้อ "หยกใสร่ายคำในวงวรรณ"   ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รางวัลที่เคยได้รับ

 • ประกาศนียบัตรอาจารย์ผู้ฝึกยอดเยี่ยม ในการฝึกซ้อมนักศึกษาเข้าแข่งขัน “ สะพานภาษาจีน” ครั้งที่ 15 รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ในวันที่26 เมษายน 2559 ณ สถาบันขงจื่อหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งหน้าที่อื่น ๆ

 • กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย : หลวงพ่อวัดปากน้ำ
 • กรรมการและเลขานุการมูลนิธิทุนการศึกษาวิทยาลัยครูยะลา